zamów
na dowóz

Polityka prywatności

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników, w tym w szczególności danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem Aplikacji BOSKO i stanowi integralną cześć dokumentu o nazwie Regulamin Korzystania z Aplikacji BOSKO. Akceptacja Regulaminu powoduje akceptację Polityki Prywatności. W Polityce Prywatności zastosowane są terminy określone w słowniku zawartym w Regulaminie, o ile Polityka Prywatności nie wprowadza odmiennej terminologii i ich znaczeń.

§ 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem przez nich z Aplikacji BOSKO jest BOSKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 4, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814048, NIP 712-339-54-07, REGON 384874320, zwany dalej Administratorem.

§ 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania z Aplikacji BOSKO, Użytkownik ma możliwość podania danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta Użytkownika, w szczególności imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, kodu pocztowego miejsca zamieszkania oraz innych danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymagane i nie stanowi warunku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji BOSKO, z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu komórkowego. Użytkownik może w ramach posiadanego w Aplikacji BOSKO Konta Użytkownika zamieścić swoje zdjęcie profilowe. Z uwagi na zasady funkcjonowania Aplikacji BOSKO warunkiem korzystania z Aplikacji jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego oraz ich bieżąca aktualizacja, a bez ich podania i bieżącej aktualizacji nie ma możliwości korzystania z Aplikacji BOSKO.

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi o charakterze: udostępnianie możliwości korzystania z programu lojalnościowego, dostarczenia informacji o usługach oferowanych przez Administratora, ewidencjonowania paragonów, dostarczania sprofilowanych ofert dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Mając na względzie, iż dostarczenie umówionej usługi jest niemożliwe bez podania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanie danych znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w celu świadczenia usługi). Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w szczególności działania takie jak przeprowadzanie badań, analiz, statystyk oraz komunikacji marketingowej na temat usług.
 2. Dane Użytkowników będą obserwowane, następnie mogą być stosowane techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu Użytkownika, w szczególności w celu ustalenia osobistych preferencji, zachowań i postaw Użytkownika. Profilowanie Użytkownika ma na celu dostarczenie mu najlepiej dopasowanej oferty, usługi, promocji itp. zgodnie z jego dotychczasowymi zainteresowaniami, dokonywanymi zakupami, miejscami korzystania z usług. Profilowanie jest dokonywane również do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników poprzez zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, jak również poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dokonuje tych operacji przede wszystkim w celu ulepszenia świadczonych przez niego usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Aplikacji BOSKO reklam, materiałów lub rekomendacji, wykryciu preferencji lub zainteresowań Użytkownika. Użytkownik sam decyduje jakie dane przekazuje do Aplikacji BOSKO, tym samym samodzielnie może rozszerzać lub ograniczać zakres ujawnionych o sobie informacji.
 4. Dane przekazywane są w niezbędnym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przy rejestracji konta.
 5. Źródłem danych osobowych Użytkownika jest wypełniony przez Użytkownika formularz, publiczne dane widoczne w kanałach social media Użytkownika oraz samodzielnie udostępnione przez Użytkownika dane osobowe w ramach Aplikacji BOSKO.
 6. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych poprzez Konto Użytkownika.

§ 3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są przez Użytkowników dobrowolnie, a ich podanie nie warunkuje z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu komórkowego, możliwości korzystania przez Użytkowników z Aplikacji BOSKO, jednak mając na uwadze, że podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwi Administratorowi dokonywanie usprawnień, ulepszeń oraz dostosowanie świadczonych przez niego usług, w zależności od zainteresowań Użytkowników ustalanych z wykorzystaniem danych osobowych, Administrator z tytułu podania danych osobowych przez Użytkownika, może przyznać Użytkownikowi określonego rodzaju gratyfikację w Aplikacji BOSKO.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wymaga zapoznania się przez Użytkowników z Polityką Prywatności oraz następuje przez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, wyrażaną poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na formularzu danych osobowych.

§ 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego powoduje niemożność korzystania z Aplikacji BOSKO i jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Aplikacji BOSKO.
 2. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich weryfikacji, aktualizacji oraz ich poprawienia. W przypadku zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Aplikacji BOSKO, Użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych osobowych Weryfikacja, aktualizacja i poprawianie danych osobowych możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja uprawnienia możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również złożenia dyspozycji przeniesienia danych. Realizacja tych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres mailowy: kontakt@lodybosko.pl
 5. Zarządzający może odmówić usunięcia danych osobowych danych osobowych, jeśli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, w szczególności gdy naruszenie może stanowić dowód w sprawie karnej lub karnoskarbowej.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki ostrożności o charakterze organizacyjnym oraz technicznym, w szczególności poprzez stosowanie systemów szyfrowania oraz innych środków z wykorzystaniem technologii bezpieczeństwa, mających na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się ze strony Administratora wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora lub przez partnerów, którzy zawarli z Administratorem stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych. Podmioty te stosują skuteczne metody zabezpieczenia ujawnienia danych osobowych, równocześnie są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 3. Administrator prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zastosowane środki bezpieczeństwa. Na dokumentację tę składa się w szczególności:

  1. polityka bezpieczeństwa
  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 4. Administrator zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe Użytkowników, kiedy i przez kogo zostały do wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 5. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, która zawiera:

1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
2. datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
3. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

§ 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonanie usług w ramach Aplikacji BOSKO może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkowników podwykonawcom (w tym w szczególności dostawcy oprogramowania) oraz innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. W przypadku przekazania danych osobowych partnerowi, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie podlegać niniejszej polityce ochrony prywatności. Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi zapytanie, jakim podmiotom i na jakiej podstawie, jego dane zostały powierzone. Zapytanie winno zostać skierowane na następujący adres mailowy: kontakt@lodybosko.pl

§ 7. DANE WYMAGANE

 1. Korzystanie z Aplikacji BOSKO wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników danych niezbędnych do rejestracji Użytkownika w Aplikacji BOSKO i korzystania przez niego z Aplikacji BOSKO, tj.: adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 2. W ramach wstępnej rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail lub numer telefonu, który jest konieczny w procesie utworzenia Konta Użytkownika. Adres e-mail lub numer telefonu stanowić będzie login do Konta Użytkownika. Dane dotyczące aktywacji Konta Użytkownika oraz dane niezbędne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika w szczególnych przypadkach (np. zapomnienie hasła) będą przesyłane na podany (a w razie potrzeby zaktualizowany) adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik w celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji BOSKO powinien bieżąco aktualizować adres e-mail.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji BOSKO konieczne jest podanie przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego oraz jego bieżąca aktualizacja. Na podany numer telefonu komórkowego będzie wysyłany numer PIN konieczny do autoryzacji w celu uzyskania nagrody po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania tej nagrody zgodnie z Programem Lojalnościowym.
 4. Administrator gromadzi i przetwarza adresy e-mail oraz nr telefonów komórkowych Użytkowników w celach, o których mowa w § 3. powyżej oraz w celu rejestracji Użytkownika w Aplikacji BOSKO, kontaktowania się z Użytkownikami i przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach, aktywnościach w punktach handlowych, takich jak: promocje, informacje o nowościach, wyprzedażach itp., ankietach, lub badaniach opinii, otwarciu kolejnych punktów handlowych, a także w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w szczególności w celu umożliwienia tworzenia przez Użytkowników ich Kont Użytkowników, zbierania Punktów, odnotowania aktywności w postaci nabycia towarów lub skorzystania z usług, a także w celu wysyłania informacji do Użytkowników o Programie Lojalnościowym, promocjach i innych ofertach w drodze wiadomości SMS, e-mail, lub wiadomości PUSH na Smartfon.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników będą co do zasady przechowywane na okres świadczenia usługi, z wyłączeniem sytuacji o których mowa w § 4 ust. 5 nn. Polityki prywatności.
 2. Użytkownikowi służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Zarządzający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

5. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Administratorem: kontakt@lodybosko.pl.